PRIVACY VERKLARING

Vanaf  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet eist dat iedere organisatie, ook een vrijgevestigde praktijk zoals Pieters Praktijk voor Orthopedagogiek (PPO), de privacy van zijn cliënten in acht neemt en maatregelen neemt om deze te beschermen. Pieters Praktijk voor Orthopedagogiek hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Hieronder kunt u lezen hoe PPO uw gegevens behandelt.

Privacyverklaring

Uw dossier

De wet verplicht orthopedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. De software die PPO hiervoor gebruikt is volgens de nieuwe regels van de wet AVG geoptimaliseerd.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Orthopedagogen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw nadrukkelijke toestemming gegevens/informatie met derden te delen. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) zijn/haar rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn/haar gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s)  beiden zijn/haar rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn/haar rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Greta Pieters / PPO

PPO is aangesloten bij de Verwijsindex

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of samenwerking met mij hoop ik dat u hierover met mij in gesprek gaat. Wanneer u het gevoel heeft dat we er samen niet uit komen, is er een klachtenprocedure. U kunt u hiervoor wenden tot  Klachtenportaal Zorg